آیا در صورت داشتن گواهینامه کامل می توانم برای رانندگی با پلاک L یا P جریمه شوم؟

استرالیای غربی: ما نتوانستیم هیچ ارجاعی به قانون یا مجازات مرتبط با نمایش نادرست صفحات L یا P در WA را ردیابی کنیم.

پدر و مادر بودن سخت است. جلسات کاری، قرار ملاقات ها، تولدها، سالگردها را فراموش می کنید، و حتی گاهی اوقات ممکن است فراموش کنید که پلاک های L یا P را از روی ماشین بردارید، وقتی در ماشین می پرید تا به یکی از رویدادهایی که فراموش کرده اید برسید.

  • اگر Ls یا Ps را روی ماشین بگذارید و پلاک L یا P نباشید، ممکن است جریمه شوید.
  • قو،ن بسته به مکان متفاوت است
  • اگر به خاطر انجام این کار مجبور شدید، با افسر صادق باشید و ممکن است پیاده شوید

در اینجا خلاصه ای از قو،ن آمده است:

تاسم،: اگر متوجه شوید که «رانندگی با پلاک L نمایش داده می‌شود وقتی راننده یادگیرنده نیستید» 90 دلار جریمه می‌شوید.

نیو ساوت و،: به نظر نمی رسد که در مورد رانندگی با پلاک روی ماشین، اگر دانش آموز یا راننده موقت نباشید، قانونی وجود ندارد.

امیدوارم اگر این اتفاق برای شما بیفتد، گرفتار نشوید و جریمه نشوید. اما باید بد،د که در برخی از حوزه های قضایی در سراسر کشور، اگر راننده پلاک L یا P نباشید، نمایش پلاک های L یا P تخلف است.

  • آیا در صورت داشتن گواهینامه کامل می توانم برای رانندگی با پلاک L یا P جریمه شوم؟

عمل کنید: استفاده غیرمجاز از پلاک L/L و استفاده غیرمجاز از P-plate/P-plate. 208 دلار جریمه بدون عیبی

ویکتوریا: اگر مشخص شود که “در صورت عدم نیاز، صفحات “P” را نمایش می دهید، ممکن است 165 دلار جریمه و یک امتیاز انحراف داشته باشید. مجازات های مشابه برای “نمایش صفحات “L” در صورت عدم نیاز اعمال می شود.

قلمرو شمالی: هیچ قانون آشکاری درباره نمایش پلاک های L یا P در خودرویی که توسط یک راننده کاملاً دارای مجوز در NT رانندگی می شود وجود ندارد.

به ،وان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است. با مقامات مربوطه راه در ایالت یا قلمرو خود تماس بگیرید.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/can-i-be-fined-for-driving-with-l-or-p-plates-if-i-،ld-a-full-licence

بر: “رانندگی وسیله نقلیه ای که پلاک P نمایش داده شده باشد تخلف است، مگر اینکه شما دارنده گواهینامه موقت باشید. یا مجوز آزمایشی صادر شده مشروط به شرایط طرح اینترلاک الکل.

کوئینزلند: در QLD، سند مقررات 2021 عملیات حمل و نقل (مدیریت استفاده از جاده – گواهینامه رانندگی) بیان می کند که “افراد دیگر نباید پلاک های L را نمایش دهند” و “سایر افراد نباید پلاک های P را نمایش دهند”. فقط رانندگان یادگیرنده یا موقت می‌توانند آن پلاک‌ها را نمایش دهند، مگر اینکه راننده «دارای گواهینامه رانندگی غیر کوئینزلند باشد و مجاز باشد رانندگی خودرو را در حوزه قضایی صادرکننده گواهینامه یاد بگیرد. یا مربی راننده است». این جریمه، اگر به دادگاه کشیده شود، می تواند به 2875 دلار (20 واحد مجازات) برسد.