این چراغ راهنمایی رانندگان تندرو را مجازات می کند

آیا از رانندگ، که با سرعت در قطعه کوچکی از بهشت ​​حومه شما می گذرند خسته شده اید؟ یک شهر کانادایی راه حل جدیدی دارد.

شهردار می گوید از زمان نصب چراغ راهنمایی سرعت متوسط ​​در خیابان آزمایشی از 40 کیلومتر در ساعت به 29 کیلومتر در ساعت کاهش یافته است.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/this-traffic-light-punishes-s،ding-drivers

یکی از حومه‌های مونترال، کانادا، چراغ راهنمایی را آزمایش می‌کند که فقط برای رانندگ، که محدودیت سرعت را رعایت می‌کنند سبز می‌ماند.

FRED (feu de ralentis،t éducatif یا چراغ آموزشی آرام‌کننده ترافیک) به‌طور پیش‌فرض قرمز است و تنها زم، سبز می‌شود که خودرویی که نزدیک می‌شود سرعت مجاز را انجام دهد.

در سرتاسر کانادا، در نزدیکی مناطق مدرسه، مردم خواستار اقدامات مشخص برای کنترل سرعت غیرمجاز هستند. شهردار این شهر گفت: این هنوز توسط ،ت پذیرفته نشده است و ما آن را به ،وان یک آزمایش انجام خواهیم داد. StreetsblogMASS.

رانندگان تندرو با چراغ قرمزی مواجه می شوند که فقط زم، که کاملاً متوقف شوند سبز می شود.