تست رانندگی از جهنم با مراجعه به بیمارستان به پایان می رسد

این راننده به درس های بیشتری نیاز دارد… اگر مربی مایل باشد با او سوار ماشین شود!

تنها با گذشت 39 ث،ه از این ویدئو، این زن در حال ضربه زدن به پدال گاز و دویدن سر به سمت تیر برق و چرخاندن وسیله نقلیه به پهلوی آن دیده می شود.

چند ث،ه بعد یکی از رهگذران می دود تا کمک کند.

در ابتدای ویدئو، ،ن دیده می‌شوند که با فول،‌واگن گل نسبتاً ضعیفی در اطراف مدار رانندگی می‌کنند، از حاشیه‌ها عبور می‌کنند، بیش از حد شتاب می‌گیرند و در پیچ‌ها ترمز نمی‌کنند.

بر اساس گزارش های خارج از کشور، راننده و مربی هر دو توسط آتش نشانان محلی خارج و در پی این حادثه با جراحات جزئی به بیمارستان منتقل شدند.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/driving-test-from-،-ends-in-،spital-visit

این آزمون در مدار بسته ای انجام شد که به نظر می رسد به طور خاص برای رانندگان یادگیرنده طراحی شده است.

یک زن 63 ساله در آرژانتین پس از اینکه در هنگام امتحان رانندگی به تیر چراغ برق شتاب گرفت، خود را در بیمارستان دید.

این فیلم نشان می دهد که زن همچنان به شتاب دادن به وسیله نقلیه ادامه می دهد، زیرا چرخ های عقب می چرخند و دود از اگزوز خارج می شود.

  • تست رانندگی از جهنم با مراجعه به بیمارستان به پایان می رسد