ثبت رشد فروش باجاج اکتبر 2022

فروش خودروهای تجاری نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند و شاهد رشد مثبت 89 درصدی سالانه در داخل کشور با فروش 1,48,445 دستگاهی بوده و با احتساب صادرات، فروش 35 درصدی در سال گذشته کاهش یافته است. در مجموع، فروش رزومه Bajaj به 271801 واحد رسید و تنها شاهد رشد 1 درصدی در فروش CV در سال بود.

تجزیه و تحلیل سالانه برای باجاج نشان داد که این شرکت در بازارهای داخلی بسیار خوب عمل کرده است، در حالی که صادرات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در واقع، مجموع فروش 2W+CV را که در ماه گذشته به 3,95,238 دستگاه رسید نسبت به 4,39,615 دستگاه در سال گذشته، متضرر می شود. کاهش فروش در مجموع 10 درصد بوده است.

Bajaj Sales YTD: آوریل تا اکتبر 2022

مجموع فروش 2W+CV برای بازار داخلی به 2,42,917 دستگاه نسبت به 2,18,565 دستگاه در سال گذشته رسید. در داخل کشور، رشد سالانه 11 درصد بود. این را نمی توان در مورد صادرات آن گفت که در سال گذشته به 2,21,050 واحد رسید و در مقابل، صادرات در اکتبر 2022 به 1,52,321 واحد رسید و نسبت به سال قبل 31 درصد کاهش داشت.

مجموع فروش ماه آوریل تا اکتبر YTD (2W+CV) برای باجاج به 12,90,128 واحد در اکتبر 2022 رسید و در مقایسه با 11,07,918 واحد فروخته شده در سال گذشته، باجاج شاهد 16 درصد رشد سالانه بود. صادرات 11,89,768 دستگاه بود و در مقایسه با 14,82,118 دستگاه در سال گذشته، باجاج شاهد افت 20 درصدی فروش در سال گذشته بود. در مجموع، فروش باجاج YTD در آوریل تا اکتبر به 24,79,896 واحد رسید و با کاهش صادرات، این شرکت در مقایسه با فروش آوریل تا اکتبر 2021 که 25,90,036 واحد بود، افت 4 درصدی در سال را ثبت کرد.


منبع: https://www.rushlane.com/bajaj-sales-oct-2022-register-growth-pulsar-dominar-chetak-platina-12452402.html

فروش YTD برای دو چرخ در بازار داخلی به 11,41,683 دستگاه رسید و زم، که رشد 11 درصدی نسبت به آوریل تا اکتبر 2021 ثبت شد. صادرات مجدداً 17 درصد در سال با 10,66,412 دستگاه در سال جاری بیش از 12,91 فروخته شد. واحدهای ارسال شده یک سال قبل در مجموع، تجزیه و تحلیل YTD برای خودروهای 2 چرخ به 22,08,095 دستگاه رسید و شاهد کاهش 5 درصدی فروش در سال گذشته بود.

با 1,35,772 دستگاه در اکتبر 2022، باجاج شاهد کاهش رشد 29 درصدی در سال بود. این به دلیل 1,92,565 دستگاه است که یک سال قبل ارسال شده است. زم، که مجموع فروش دو چرخ به حساب می‌آید، باجاج شاهد کاهش 13 درصدی فروش در سال گذشته با فروش 3,41,903 دستگاه در ماه گذشته و فروش 3,91,303 دستگاه در سال قبل بود.

فروش خودروهای تجاری داخلی به 36786 دستگاه رسید و در مقایسه با فروش 19827 دستگاهی در سال قبل، باجاج شاهد رشد 86 درصدی در سال گذشته بود. صادرات CV با افت 42 درصدی نسبت به سال گذشته با تنها 16549 دستگاه در ماه گذشته نسبت به 28485 دستگاه در سال گذشته کاهش یافت. مجموع فروش CV 53,335 واحد است و در مقایسه با 48,312 واحد در سال گذشته، Bajaj شاهد رشد 10 درصدی سالانه بوده است.

فروش باجاج اکتبر 2022
فروش باجاج اکتبر 2022

فروش باجاج در اکتبر 2022 برای خودروهای 2 چرخ به 2,06,131 دستگاه رسید و شرکت با فروش 1,98,738 دستگاه در اکتبر 2021 رشد 4 درصدی را در سال به ثبت رساند. 100، Avenger، Dominar و همچنین اسکوتر برقی Chetak.

فروش باجاج اکتبر 2022

باجاج خودرو فروش داخلی بیش از 2.06 میلیون دستگاه در بخش دو چرخ را برای اکتبر 2022 گزارش کرد.

Bajaj Pulsar NS200
Bajaj Pulsar NS200

خودروساز هندی Bajaj Auto یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 3W در جهان است. وقتی صحبت از محصولات تجاری 2 وات و 4 وات می شود، باجاج سهم قابل توجهی در بخش خودرو دارد. دنیای پس از کووید-19 برای ا،ر شرکت های خودروسازی مثمر ثمر نبوده و این برای باجاج نیز صادق است.