جدایی فروش باجاج آوریل 2023 – Pulsar، Platina، CT، Boxer، Dominar

در مورد صادرات، باجاج خودرو شاهد بود که هر مدل در خط تولید خود از رشد سالانه کاهش یافته است. مجموع صادرات با 44.43 درصد کاهش به 97642 دستگاه در آوریل 2023 از 175707 دستگاه در آوریل 2022 رسید. با،ر و پولسار تنها دو مدلی بودند که بالاتر از مرز 20000 واحد صادرات داشتند.

صادرات پالسار با 23.07 درصد کاهش در سال گذشته به 22282 دستگاه از 28965 دستگاه در آوریل 2022 به فروش رسید که از این میان پولسار 200 سی سی بود که 15520 دستگاه در ماه گذشته صادر شد. این پالسار 250 سی سی بود که با 315 درصد بهبود در صادرات به 2700 دستگاه در آوریل 2023 از 650 دستگاه صادر شده در ماه مشابه سال گذشته رسید. Bajaj Auto اخیراً Pulsar NS200 و NS160 را با یک گزینه رنگ قرمز جدید به روز کرده است.

Bajaj Auto Limited ارقام فروش دو چرخ خود را برای آوریل 2023 اعلام کرد. مجموع فروش (داخلی + صادرات) در ماه گذشته به 2,74,154 دستگاه رسید که یک رشد سالانه بیش از 2,68,284 دستگاه در آوریل 2022 بود. در حالی که این شرکت عملکرد خوبی در سال گذشته داشت. بازارهای داخلی، فروش در سطح جه، ضعیف بود.

صادرات با،ر با کاهش 47.43 درصدی به 52306 دستگاه در آوریل 2023 از 99500 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 که مربوط به کاهش 47194 واحدی بود، کاهش یافت. این با،ر 110 سی سی بود که با صادرات 37180 دستگاه در ماه گذشته به همراه 9210 دستگاه با،ر 150 سی سی و 5916 دستگاه با،ر 125 سی سی بیشترین توجه را به خود جلب کرد.

ش،ت صادرات باجاج آوریل 2023
ش،ت صادرات باجاج آوریل 2023

صادرات CT با 30.91 درصد کاهش به 14616 دستگاه در ماه گذشته از 21156 واحد صادر شده در آوریل 2022 رسید. صادرات دومینار نیز با 15.37 درصد کاهش به 4896 واحد رسید و Dominar 500cc با افزایش 3.93 درصدی به 3.93 درصد از 2220 واحد به 3.87 واحد رسید. تینا (1,644 واحد)، Discover (1,484 واحد) و Avenger (342 واحد) با هر ثبت کاهش رشد سالانه لیست صادرات را تکمیل ،د. همچنین در ماه گذشته 72 دستگاه از چتک باجاج صادر شد.


منبع: https://www.rushlane.com/bajaj-sales-breakup-april-2023-pulsar-platina-ct-12470454.html

فروش دو چرخ در بازارهای داخلی با 90.67 درصد سالانه در آوریل 2023 بهبود یافت و به 1,76,512 دستگاه رسید که از 90,577 دستگاه در آوریل 2022 به فروش رسید. این رشد 83,935 دستگاهی بود. باجاج خودرو در مارس 2023 1,45,873 دستگاه فروخته بود

فروش داخلی باجاج خودرو آوریل 2023

فروش باجاج پلاتینا نیز در ماه گذشته با رشد 17.82 درصدی نسبت به 39316 دستگاه در آوریل 2022 به 46322 دستگاه رسید. از CT125cc.

جدایی فروش باجاج آوریل 2023
جدایی فروش باجاج آوریل 2023

محدوده Pulsar با فروش 1,15,371 دستگاه در ماه گذشته بیشترین تعداد را به کل فروش اضافه کرد که نسبت به 46,040 دستگاه در آوریل 2022، 150.59 درصد رشد داشت. 78,799 دستگاه در ماه گذشته فروخته شد که 84.34 درصد نسبت به 42,747 دستگاه در آوریل 2022 فروخته شد. همچنین 19,437 دستگاه از Pulsar 200cc و 16,881 دستگاه از Pulsar 150cc در ماه گذشته به همراه 254 دستگاه از هر سی سی با 250 سی سی فروخته شد. رشد

Bajaj Pulsar
Bajaj Pulsar

فروش داخلی باجاج خودرو در سال 2023 به طور قابل توجهی بهبود یافت در حالی که صادرات با کاهش 44.43 درصدی هر مدل کاهش یافت.

اسکوتر برقی چتاک با فروش 4546 دستگاه در ماه گذشته در رتبه 4 قرار گرفت و پس از آن Bajaj Avenger قرار گرفت که بیشترین رشد سالانه 1027.27 درصدی را داشته است. فروش Avenger در آوریل 2022 به 176 دستگاه رسید که در ماه گذشته به 1984 دستگاه افزایش یافت. فروش Avenger 200cc در 1547 دستگاه به همراه 437 دستگاه از Avenger 250cc بود. Dominar همچنین شاهد رشد 337.21 درصدی در سال به 1316 دستگاه از 301 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 با Dominar 250cc با 499 دستگاه و Dominar 500cc با 817 دستگاه بود.

جدایی فروش باجاج آوریل 2023
جدایی فروش باجاج آوریل 2023

صادرات خودرو باجاج آوریل 2023