جدایی فروش باجاج می 2023

باجاج با،ر با 58476 دستگاه در ماه گذشته در صدر ج، فروش قرار گرفت که 31.43 درصد کاهش نسبت به 85282 دستگاه در ماه مه 2022 داشت. 24.95 درصد به 11048 واحد رسید.

فروپاشی صادرات باجاج در می 2023
فروپاشی صادرات باجاج در می 2023

Bajaj Pulsar با فروش 1,28,403 دستگاه در طول ماه، بیشترین فروش را در ماه می 2023 داشته است. این یک رشد 85.44 درصدی از 69241 دستگاه فروخته شده در می 2022 بود. محدوده Pulsar دارای 67.75 درصد سهم در خط تولید شرکت است.

جدایی فروش باجاج مه 2023 – پولسار در شماره 1

Bajaj Pulsar
Bajaj Pulsar

فروش خودرو باجاج در ماه مه 2023 شاهد محبوب ترین محدوده پالسار در بازارهای داخلی بود در حالی که این با،ر بود که لیست صادرات را در اختیار داشت.

صادرات پالسار با 13.94 درصد بهبود به 27691 دستگاه در ماه مه 2023 رسید و تقاضای مثبت برای پالسار 200 سی سی (15883 دستگاه) و 250 سی سی (3774 دستگاه) اما برای پالسار 125 سی سی (3690 دستگاه) و 130 سی سی (4 و 15 دستگاه) کاهش یافت. صادرات باجاج CT با 28.52 درصد کاهش به 13656 دستگاه در می 2023 از 19104 دستگاه در می 2022 رسید در حالی که صادرات Dominar با 6.91 درصد کاهش به 3314 واحد در ماه گذشته از 3560 دستگاه در می 22 رسید.

صادرات خودرو باجاج در می 2023 با 26 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 1,08,207 دستگاه از 1,46,233 دستگاه در می 2022 رسید. همه مدل‌های موجود در لیست به جز Pulsar و Platina رشد سالانه خود را کاهش داده‌اند.

از پلاتینا، این شرکت در ماه گذشته 42,154 دستگاه فروخت که نسبت به 17,336 دستگاه در ماه مه 2022، رشد سالانه 143.16 درصدی را نشان می دهد. فروش اسکوتر برقی چتاک با 261.95 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 9208 دستگاه از 2544 دستگاه در ماه مه فروخته شده بود. رشد سالانه 386.48 درصدی برای Bajaj CT با فروش 6115 دستگاه در ماه گذشته، بیش از 1257 دستگاه در ماه می 2022.

فروپاشی فروش باجاج می 2023
فروپاشی فروش باجاج می 2023

در این محدوده، Pulsar 125cc بود که با فروش 87071 دستگاه در ماه گذشته بیشترین توجه را به خود جلب کرد که مربوط به رشد 54.39 درصدی نسبت به 56396 دستگاه در ماه مه 2022 بود. در ماه مه 2022 در حالی که فروش Pulsar 200cc و Pulsar 250cc به ترتیب 16155 دستگاه و 6143 دستگاه بود.

مشاهده شد که در حالی که فروش در بازارهای داخلی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است، صادرات به پایان رسیده است. مجموع فروش (داخلی + صادرات) در مه 2023 به 2,97,733 واحد رسید. این رشد بیش از 2,39,934 واحد در ماه مه 2022 بود. فروش داخلی 102.27 درصد بهبود یافت و به 1,89,526 واحد در مه 2023, 2027 فروخته شد. در می 2022. رشد حجم 95825 واحد بود. همچنین از فروش 1,76,512 دستگاهی در آوریل 2023، رشد مادری داشت.

رشد سالانه مثبتی نیز برای Bajaj Platina گزارش شده است که از 3012 دستگاه در ماه مه 2022 به 3060 دستگاه رسیده است. تنها 480 دستگاه پلاتینا 125 سی سی در همان ماه صادر شده است. لیست صادراتی همچنین شامل Bajaj Discover (1984 دستگاه) بود که 81.09 درصد نسبت به 10492 دستگاه فروخته شده در ماه مه 2022 کاهش داشت. صادرات Avenger نیز با 95 درصد کاهش به تنها 24 واحد در می 2023 از 480 دستگاه در می 2022 در حالی که صادرات چتاک به کاهش یافت. 2 واحد در ماه گذشته


منبع: https://www.rushlane.com/bajaj-sales-breakup-may-2023-pulsar-chetak-platina-12472608.html

Bajaj Avenger همچنین رشد سالانه 20.45 درصدی را در ماه گذشته ثبت کرد و به 2544 دستگاه رسید که از این میان، Avenger 200 فروش 1612 دستگاه و Avenger 250cc فروش 932 دستگاه را به خود اختصاص داد. از سوی دیگر فروش Dominar با 9 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 1102 دستگاه از 1211 دستگاه در ماه می 2022 رسید که از این تعداد 519 دستگاه Dominar 250cc مربوط به رشد سالیانه بود، اگرچه تنها 583 دستگاه Dominar 500cc از 769 دستگاه فروخته شد. در می 2022.

لیست صادرات باجج با،ر غالب در ماه مه 2023