جدایی فروش TVS فوریه 2023

فروش TVS Ntorq با 25.74 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 17124 دستگاه در فوریه 2023 رسید، حتی در حالی که فروش در همان ماه سال گذشته به 23061 دستگاه رسیده بود. این کاهش حجم 5937 واحدی با سهم 7.73 درصدی در این فهرست بود.

در شماره های 3 و 4، TVS Apache و Raider نیز به ترتیب 112.94 درصد و 105.82 درصد رشد سالانه را ثبت ،د و به 34935 واحد و 30346 واحد رسیدند. این دو دوچرخه همچنین در لیست 10 موتور 2 چرخ برتر فروخته شده در فوریه 2023 ذکر شده اند.

TVS Star City 125 بیشترین مدل صادراتی این شرکت در ماه گذشته بود. صادرات به 18250 واحد رسید که نسبت به 35525 واحد صادراتی در فوریه 2022 48.63 درصد کاهش در سال داشت. این کاهش 17275 واحدی با سهم 41.04 درصد بود.

مجموع فروش دو چرخ TVS Motor (داخلی + صادرات) به 2,65,872 دستگاه در فوریه 2023 رسید. این در مقابل 2,66,212 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 بود. خودروهای دو چرخ داخلی با 27.83 درصد رشد سالانه با فروش 221,40 در فوریه مواجه شدند. 2023. این در مقابل 1,73,198 واحد فروخته شده در فوریه 2022 مربوط به رشد حجم 48,204 واحد بود.

سالانه کاهش 1.40 درصدی برای TVS XL گزارش شد که 35346 دستگاه از آن در ماه گذشته در بازارهای داخلی فروخته شد. این در مقایسه با 35848 دستگاه فروخته شده در فوریه 2022 بود. فروش آپاچی از 16406 دستگاه در فوریه 2022 با 112.94 درصد افزایش در سال به 34935 واحد رسید.

% سهم TVS فروش داخلی فروپاشی فوریه 2023
% سهم TVS فروش داخلی فروپاشی فوریه 2023

بیشترین رشد فروش برای اسکوتر برقی iQube گزارش شده است که فروش سالیانه 593.57 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، صادرات با 52.19 درصد کاهش به 44470 دستگاه در فوریه 2023 از 93014 دستگاه در فوریه 2022 رسیده است.

فروش داخلی TVS Motor فوریه 2023
فروش داخلی TVS Motor فوریه 2023

فروش داخلی TVS فوریه 2023

فروش TVS Sport با 71.16 درصد افزایش به 11839 دستگاه در فوریه 2023 رسید در حالی که فروش Radeon با کاهش 16.29 درصدی به 8212 دستگاه رسید. همچنین کاهش رشد سالانه در مورد TVS Pep+ با 17.03 درصد به 5555 واحد و همچنین فروش Zest (4560 واحد)، Star City (3698 واحد) و RR310 (374 واحد) مشاهده شد.

صادرات TVS فوریه 2023 – کاهش شدیدی ثبت شد

صادرات مشتری با 1781.34 درصد افزایش نسبت به سال قبل در فوریه 2023 به 5343 واحد از 284 واحد صادر شده در فوریه 2022 رسید. پس از آن، صادرات برای ورزش (5148 واحد)، استار سیتی (4876 واحد) و آپاچی (4671 واحد) کاهش یافت. افزایش تقاضای 2.99 درصدی در مورد TVS Ntorq به 2686 دستگاه در فوریه 2023 از 2608 دستگاه در فوریه 2022 رسید در حالی که صادرات Raider با 50 درصد کاهش به 1910 دستگاه در ماه گذشته از 3820 دستگاه در فوریه 202 رسید.

درصد ت،یم صادرات TVS فوریه 2023
درصد ت،یم صادرات TVS فوریه 2023

در بازارهای داخلی TVS Jupiter بود که بیشترین فروش را داشت. فروش در ماه گذشته به 53891 دستگاه رسید که 14.44 درصد رشد نسبت به 47092 دستگاه در فوریه 2022 به همراه رشد 6799 واحدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد. مشتری در این فهرست 24.34 درصد سهم دارد. TVS Jupiter همچنین دومین اسکوتر پرفروش در فوریه 2023 پس از هوندا اکتیوا بود.

صادرات TVS Victor در هر دو ماه مورد بحث در 800 دستگاه باقی ماند در حالی که صادرات XL با 62.64 درصد کاهش نسبت به سال قبل از 1638 دستگاه در فوریه 2022 به 612 دستگاه در فوریه 2023 رسید. در سال 2022 در حالی که صادرات RR310 با 76.38 درصد کاهش به تنها 30 دستگاه رسید، حتی در حالی که 127 دستگاه در فوریه 2022 صادر شده بود. صادرات رادئون در ماه گذشته از 280 دستگاه در فوریه 2022 به 0 واحد کاهش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-breakup-feb-2023-jupiter-xl-apache-ntorq-12464568.html

تقاضای فوق العاده برای اسکوتر برقی iQube در فوریه 2023 مشاهده شد. فروش 593.57 درصد افزایش یافت و از 2238 دستگاه در فوریه 2022 به 15522 دستگاه رسید. TVS iQube همچنین در رتبه ششم لیست اسکوترهای پرفروش ماه گذشته قرار داشت.

فروش و صادرات موتور TVS فوریه 2023
فروش و صادرات موتور TVS فوریه 2023

TVS Motor رشد قابل توجهی در بازارهای داخلی گزارش داد در حالی که صادرات بیش از 50 درصد در فوریه 2023 کاهش یافت.

رویداد تحویل مگا TVS iQube در پونا
رویداد تحویل مگا TVS iQube در پونا

صادرات TVS در فوریه 2023 52.19 درصد کاهش یافت. صادرات در ماه گذشته به 44,470 دستگاه رسید در مقابل 93,014 دستگاه در فوریه 2022. همچنین این رشد نسبت به 46,255 دستگاه در ژانویه 2023 کاهش داشت.

صادرات TVS فوریه 2023
صادرات TVS فوریه 2023