جیپ گرند چروکی فراخوان داد

به صاحبان وسایل نقلیه آسیب دیده توصیه می شود که تعمیر رایگان را با نزدیکترین فروشنده خود ترتیب دهند.

بیشتر: همه چیز جیپ گرند چروکی


منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/jeep-grand-cherokee-recalled-3

FCA استرالیا 280 نمونه از آن را فراخو، کرده است جیپ گرند چروکی 2021-2023 نسل WL برای رفع مشکل ستون فرمان

“از دست دادن کنترل فرمان می تواند خطر تصادف منجر به جراحت یا مرگ سرنشینان وسیله نقلیه و/یا سایر کاربران جاده را افزایش دهد.”

“به دلیل یک مشکل در ساخت، شفت ستون فرمان می تواند از U-joint جدا شود. این ممکن است منجر به از دست دادن کنترل فرمان شود.