رتبه بندی برندهای خودروی ژاپنی بر اساس میزان فروش و تولید سال 2022

تولید ژاپن در مجموع 440762 (0.3 درصد افزایش)، در حالی که تولید خارج از کشور 571646 (6.2 درصد کاهش) بود. تولید تایلند (به ،وان مثال تریتون، پاجرو اسپورت) با 10.9 درصد کاهش به 279074 دستگاه رسید.

تولید ژاپن در مجموع به 559,314 (12.6 درصد افزایش) رسید، در حالی که تولید خارج از کشور 2,691,486 (کاهش 12.9 درصد) بود که در راس آنها چین (1,057,598) و ایالات متحده آمریکا (538,750) قرار داشت.

تولید ژاپن در مجموع 2,656,009 (کاهش 7.7 درصد)، در حالی که تولید خارج از کشور 6,370,704 (افزایش 11.7 درصد) بود.

مزدا

 • فروش جه،: 1,116,107، کاهش 13.3 درصدی
 • تولید جه،: 1,091,896، افزایش 1.6 درصدی
سوبارو

 • فروش جه،: N/A
 • تولید جه،: 848867، 14 درصد افزایش
دایهاتسو

 • فروش جه،: 766091، افزایش 5.6 درصدی
 • تولید جه،: 1,408,795، افزایش 6.4 درصدی
نیسان
 • فروش جه،: 3,225,549، 20.7 درصد کاهش
 • تولید جه،: 3,250,800، 9.4 درصد کاهش

تولید ژاپن در مجموع به 919,891 (5.1 درصد افزایش) رسید، در حالی که تولید خارج از کشور 2,252,301 (افزایش 13.1 درصد) – به رهبری Maruti سوزوکی هند (1,916,040 با افزایش 15 درصدی) بود.

 • رتبه بندی برندهای خودروی ژاپنی بر اساس میزان فروش و تولید سال 2022
 • رتبه بندی برندهای خودروی ژاپنی بر اساس میزان فروش و تولید سال 2022

میتسوبیشی

 • فروش جه،: N/A
 • تولید جه،: 1,012,408، 3.5 درصد کاهش

تولید ژاپن در مجموع به 562601 (18.4 درصد افزایش)، در حالی که تولید خارج از کشور 286266 (6.2 درصد افزایش) بود. رشد کلی تولید اولین بار در پنج سال گذشته بود.
منبع: https://www.carexpert.com.au/car-news/،anese-car-،nds-ranked-by-2022-sales-and-،uction

تولید ژاپن در مجموع به 643973 (4.6 درصد افزایش) رسید، در حالی که تولید خارج از کشور 3226188 (8.3 درصد کاهش) بود که در راس آنها چین (1424120) و ایالات متحده آمریکا (831908) بود.

 • رتبه بندی برندهای خودروی ژاپنی بر اساس میزان فروش و تولید سال 2022
 • رتبه بندی برندهای خودروی ژاپنی بر اساس میزان فروش و تولید سال 2022

هوندا

 • فروش جه،: N/A
 • تولید جه،: 3,870,161، 6.4 درصد کاهش

تولید ژاپن در مجموع 869,161 (کاهش 1.1 درصد)، در حالی که تولید خارج از کشور 539,634 (افزایش 21 درصد) بود.

تولید ژاپن در مجموع 734,833 (کاهش 0.1 درصد)، در حالی که تولید خارج از کشور 2,252,301 (افزایش 13.1 درصد) بود. CX-5 با 4.4 درصد کاهش با 365135 دستگاه، پرفروش ترین مزدا بود.

تویوتا

 • فروش جه،: 9,566,961، 0.5 درصد کاهش
 • تولید جه،: 9,026,713، افزایش 5.2 درصدی
سوزوکی

 • فروش جه،: 2,968,494، افزایش 7.4 درصدی
 • تولید جه،: 3,172,192، 10.7 درصد افزایش