شکایت مالک فورد کلاسیک به دلیل مسافت پیموده شده کم

در حکم خود، دادگاه توضیح داد که ،یدار به احتمال زیاد قبل از نهایی ، تصمیم خود، بروشورها و تبلیغات چندین محصول را مرور می کند. به این ترتیب، اطلاعات ارائه شده در تبلیغات و بروشورها ارتباط مستقیمی با انتخاب نهایی خودرو دارد. حکم دادگاه توسط هیئت رئیسه CT Sabu و اعضای Sreeja S و R. Ram Mohan به تصویب رسید. پرونده شاکی توسط وکیل م،ع AD Benny ارائه شد.

استدلال های متهم در پرونده

منبع


منبع: https://www.rushlane.com/ford-cl،ic-owner-complaint-over-low-mileage-12454583.html

در توسعه ای که ممکن است به ،وان یک چشم باز کننده برای تیم های تبلیغات و بازاریابی عمل کند، یک دادگاه مصرف کننده در کرالا فورد هند و یک نمایندگی فورد را مسئول چاپ اطلاعات گمراه کننده در یکی از بروشورهای محصول خود تشخیص داده است. شاکی یک فورد ک،یک (نوع دیزلی) دارد و متذکر شده بود که مسافت پیموده شده خودرو به میزان قابل توجهی کمتر از آنچه در بروشور محصول نوشته شده بود است.

استدلال دیگری که متهمان مطرح ،د این بود که مسافت پیموده شده در بروشور بر اساس «شرایط استاندارد» بوده است. اشاره شد که آزمون کمیسیون خبره در همان مجموعه «شرایط استاندارد» انجام نشده است. این استدلال نیز توسط دادگاه رد شد. گفت که آزمایش خودرو در بزرگراه ملی و حفظ سرعت ثابت 55-60 کیلومتر در ساعت به اندازه کافی منصفانه به نظر می رسد. دادگاه گفت که شکاف 40 درصدی بین مسافت پیموده شده و واقعی آنقدر زیاد است که قابل توجیه نیست.

یک سیستم قضایی چند لایه یک چالش بزرگ برای مصرف کنندگان از نظر زمان، پول و تلاش مورد نیاز برای مبارزه با پرونده های قضایی است.

فورد ک،یک
تصویر ک،یک فورد برای هدف تصویرسازی

به گفته شاکی، کارکرد آگهی شده خودرو 32 کیلومتر بر متر بوده است. اما مسافت پیموده شده در دنیای واقعی به طور قابل توجهی کمتر بود. کمیسیونی که دادگاه منصوب شد دریافت که راندمان واقعی سوخت حدود 19.6 کیلومتر در لیتر است. این حدود 40 درصد کمتر از مسافت پیموده شده است.

غرامت 3.10 میلیون روپیه

متهمان نیز از سوی خود با یافته های کمیسر کارشناسی مخالفت ن،د. تست مسافت پیموده شده توسط دانشیار انجام شد. او دکترا است و در بخش مهندسی مک،ک یک دانشکده مهندسی ،تی کار می کند. این آزمون با حضور همه ذینفعان انجام شد که هر گونه سوگیری شخصی را از بین برد.

در حالی که شاکی در اینجا پیروز شده است، ممکن است این تصمیم در دادگاه های بالاتر مورد اعتراض قرار گیرد. اینجاست که همه چیز برای یک مصرف کننده معمولی بسیار چالش برانگیزتر می شود. پیگیری چنین مواردی فقط تلاش زیادی است. حتی پرونده فعلی در سال 2015 تشکیل شده است که نشان می دهد سیستم قضایی چقدر می تواند در کشور کند حرکت کند.

با این حال، متهمان استدلال ،د که مسافت پیموده شده 32 کیلومتر در بروشور چاپ شده در بروشور بر اساس یک آزمایش مستقل بوده است. این توسط آژانس شخص ثالث دیگری به نام Auto Car Cross Country Drive انجام شد. دادگاه در پاسخ گفت که اعداد در بروشور سازنده چاپ شده است. اساساً به این م،ی است که توسط شرکت تأیید شده است. به این ترتیب، نمی تواند از هرگونه مسئولیت ناشی از آن اجتناب کند.

دادگاه مصرف کننده با یافتن مقصر متهمان، مجموعاً 3.10 میلیون روپیه به شاکی محکوم کرد. این شامل 1.50 میلیون روپیه برای ضرر مالی، 1.50 میلیون روپیه برای پریش، و رنج رو، و 10000 روپیه برای هزینه های قانونی است. سود 9% از زمان ثبت شکایت تا روز پرداخت واقعی قابل اعمال خواهد بود. دادگاه به این نتیجه رسید که اغراق در مسافت پیموده شده فراتر از حد معقول اساساً شیوه های تجاری ناعادلانه است.