فروش دو چرخ برقی سال مالی 2023

فروش خودروهای دو چرخ برقی در مارس 2023 رشد خوبی را تجربه کرد. فروش بر اساس سالانه 57.71 درصد بهبود یافت در حالی که فروش مادران نیز 30.58 درصد بالاتر بود. مجموع فروش ،ده‌فروشی در این بخش در مارس 2023 به 85793 دستگاه رسید که از 54400 دستگاه در مارس 2022 بیشتر شد. همچنین از 65702 واحد فروخته شده در فوریه 2023، رشد ماهانه‌ای داشت.

فروش دو چرخ برقی مارس 2023 - سال
فروش دو چرخ برقی مارس 2023 – سال

فروش Okaya در سال مالی 2023 به 13172 واحد رسید در حالی که Revolt با 69.16 درصد بهبود به 12922 واحد رسید. کاهش فروش ،ده‌فروشی توسط PUR Energy گزارش شده است که با کاهش 22.28 درصدی به 11555 دستگاه در سال مالی 2023 از 14868 دستگاه در سال مالی 2022 رسیده است، در حالی که سایرین در این بخش 77513 واحد به کل ،ده‌فروشی در سال مالی 2024 در مقایسه با 82 درصد افزایش یافته‌اند. 42394 دستگاه در سال مالی 2022 فروخته شده است.

فروش دو چرخ برقی سال مالی 2023
فروش دو چرخ برقی سال مالی 2023

،ده فروشی دو چرخ برقی مارس 2023

کل ،ده فروشی در سال مالی 23 شاهد رشد دو رقمی 21 درصدی بود.

از سوی دیگر، فروش اوکیناوا با کاهش 45.60 درصدی نسبت به سال قبل، با 17.46 درصد افزایش به 4507 دستگاه رسید. افزایش تقاضا برای Bajaj Chetak به شرکت اجازه داد تا رشد 424.44 درصدی سالانه را به 4484 واحد در مارس 2023 ثبت کند که از 855 دستگاه در مارس 2022 و رشد 77.94 درصدی در ماه مارس از 2520 دستگاه در فوریه 2023 افزایش یافته است.

Ola S1 بهترین فروش خود را در مارس 2023 ثبت کرد. ،ده فروشی 21,274 دستگاه بود که نسبت به 9,145 دستگاه در مارس 2022، 132.63 درصد افزایش داشت. همچنین رشد 22.55 درصدی نسبت به فروش 17,647 دستگاهی در فروش TVS i مارس 2023 در فوریه 2023 داشت. سال 2023 به 16768 دستگاه رسید که نسبت به 2392 دستگاه در مارس 2022 601 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت. این شرکت همچنین رشد ماهانه 33.26 درصدی را از 12583 دستگاه در فوریه 2023 گزارش کرد.

Ampere (84,551 دستگاه) و TVS Motors (81,887 دستگاه) و Ather Energy نیز رشد سه رقمی را گزارش ،د که فروش ،ده فروشی آنها با 284.55 درصد بهبود به 76,833 دستگاه در سال مالی 2023 از 19,980 دستگاه در سال مالی 2022 رسید. ،ده فروشی باجاج اتو در سال مالی 2023 با 357.76 درصد افزایش از 7112 دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به 32556 دستگاه رسید.

بخش دو چرخ برقی Ola و TVS Motor به همراه Ather Energy حدا،ر فروش را در مارس 2023 داشت.

اسکوتر برقی اولا
اسکوتر برقی اولا

Ather 450 برابر رشد 440.80 درصدی در مارس 2023 با فروش 12076 دستگاه در دوره مذکور ثبت کرد. همچنین در مقایسه با فروش 9982 دستگاهی در فوریه 2023، رشد 20.98 درصدی داشت. این در مقابل 6341 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 و فروش 5839 دستگاه در فوریه 2023 بود.

فروش دو چرخ برقی مارس 2023 - مادر
فروش دو چرخ برقی مارس 2023 – مادر

— FADA (@FADA_India) 4 آوریل 2023

FADA نشان می دهد که با در نظر گرفتن سال مالی گذشته، فروش Electric 2W 187.77 درصد بهبود یافته است. فروش از 252541 دستگاه در سال مالی 2022 به 726748 دستگاه در دوره مالی 2023 رسید.

Electric 2W ،ده فروشی سال مالی 2023 – Ola Sales Cross 1.5 lakh

تراکتورها اما تنها 8 درصد رشد ،د.#FADA ،ده فروشی #ONOA #FADARsearch pic.twitter.com/oSsgZfWLxR

فهرست فروش‌های Electric 2W در مارس 2023 همچنین شامل افراد نسبتاً تازه وارد در این بخش می‌شد – Okaya (1762 دستگاه) و Kinetic Green (1641 دستگاه) به همراه Revolt (1132 دستگاه). همچنین در بخش خودروهای دو چرخ برقی نیز 6163 دستگاه به ،ده فروشی اضافه شد که نسبت به 10708 دستگاه در مارس 2022 کاهش 42.44 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت اما رشد 16.06 درصدی ماهانه از 5310 دستگاه در فوریه 2023 داشت.
منبع: https://www.rushlane.com/electric-two-wheeler-sales-fy-2023-ola-okinawa-tvs-12466576.html

همه رده ها به جز تراکتورها با رشد دو رقمی با 2W، 3W، PV و CV به ترتیب 19، 84، 23 و 33 درصد رشد داشتند.

Ola Electric بود که با 152542 دستگاه بیشترین فروش ،ده فروشی را به خود اختصاص داد که 959.25 درصد نسبت به 14401 دستگاه در سال مالی 2022 افزایش داشت. در حالی که فروش Hero Electric با 35.66 درصد افزایش به 88591 دستگاه در سال مالی 2023 در مقابل 65306 دستگاه در سال مالی 2022 رسید.

فروش دو چرخ برقی سال مالی 2023
فروش دو چرخ برقی سال مالی 2023

فروش ،ده‌فروشی Hero Electric و Okinawa Autotech بر اساس سالانه در مارس 2023 کاهش یافت. فروش Hero Electric به 6652 دستگاه رسید که نسبت به 13029 دستگاه در مارس 2022 کاهش داشت. فوریه 2023.