فروش دو چرخ در اکتبر 2022

در رتبه دوم هوندا قرار دارد که به طور مداوم فاصله خود را با قهرمان بازار، Hero پر کرده است. بخش عمده ای از فروش داخلی هوندا توسط Activa و CB Shine انجام می شود. فروش در ماه اکتبر 4,25,969 دستگاه بود. رشد سالانه 7.94 درصد در مقایسه با فروش 394645 دستگاه در اکتبر سال گذشته است. سهم بازار 28.45 درصد است. رشد هوندا MoM در مقایسه با فروش 4,88,924 دستگاهی در سپتامبر 2022، 12.88- درصد کاهش یافته است.

فروش دو چرخ اکتبر 2022 - داخلی
فروش دو چرخ اکتبر 2022 – داخلی

سایر OEM های موجود در لیست صادراتی سوزوکی (18225 دستگاه)، هیرو (11757) و رویال انفیلد (5707) هستند. سوزوکی تنها تولیدکننده‌ای است که رشد مثبتی هم در سال و هم در شرایط مادری دارد. Hero در کل رشد منفی دارد، در -41.77٪ سالانه و -4.34٪ مادرانه. رویال انفیلد رشد چشمگیر سالانه 62.04 درصدی را به دست آورده است، اما رشد صادرات مادران به میزان -32.47 درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.rushlane.com/two-wheeler-sales-oct-2022-hero-،nda-tvs-bajaj-12452586.html

به غیر از Hero MotoCorp که رشد منفی دارد، سایر OEM ها رشد سالانه مثبتی را در بازار داخلی در ماه اکتبر ثبت کرده اند.

نیو باجاج پالسار N 160
نیو باجاج پالسار N 160

باجاج با فروش 2,06,131 دستگاه در ماه اکتبر در رتبه چهارم قرار دارد. رشد سالانه 3.72 درصد در مقایسه با 1,98,738 واحد در اکتبر سال گذشته فروخته شده است. سهم بازار 13.77 درصد است. رشد Bajaj MoM در مقایسه با فروش 2,22,912 واحدی در سپتامبر 2022، 7.53- درصد کاهش یافته است.

در مهرماه امسال 14 میلیون و 97 هزار و 21 دستگاه دو چرخ در بازار داخلی فروخته شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 14 میلیون و 77 هزار و 335 دستگاه بود. در حالی که رشد سالانه مثبت است، رشد ماهانه 9.22-٪ کاهش یافته است. فروش در سپتامبر 2022 با 16,49,062 دستگاه بالاتر بود.

در صادرات، هر دو اعداد سالانه و ماهانه به ترتیب منفی 24.48٪ و -1.80٪ هستند. مجموع صادرات در اکتبر 2022 در مقایسه با 3 میلیون و 48 هزار و 999 واحد در اکتبر سال گذشته، 2 میلیون و 63 هزار و 579 دستگاه بوده است. صادرات در سپتامبر 2022 2,68,408 دستگاه بوده است. به طور کلی، فروش داخلی + صادرات رشد منفی 3.60٪ در سال را ثبت کرده است. رشد MoM 8.18-% کاهش یافته است.

فروش داخلی دو چرخه اکتبر 2022

TVS با فروش 2,75,934 دستگاه در ماه اکتبر سوم است. رشد سالانه 6.63 درصد در مقایسه با فروش 258777 دستگاهی در اکتبر سال گذشته است. سهم بازار 18.43 درصد است. تعداد TVS MoM در مقایسه با فروش 2,83,878 دستگاهی در سپتامبر 2022، 2.80- درصد کاهش یافته است.

بعدی رویال انفیلد است که جهش عظیم 88.44 درصدی را در رشد سالانه ثبت کرده است. فروش به 76528 دستگاه در مقایسه با 40611 دستگاه در اکتبر سال گذشته افزایش یافته است. سهم بازار 5.11 درصد است. اعداد Royal Enfield MoM نیز در 3.91 درصد مثبت هستند. فروش در سپتامبر 2022 به 73646 دستگاه رسید.

فروش دو چرخ اکتبر 2022 - صادرات
فروش دو چرخ اکتبر 2022 – صادرات

TVS با 68696 دستگاه دومین صادرکننده برتر است. سهم صادرات 26.06 درصد است. رشد صادرات هر دو سال قبل و در اوایل سال به ترتیب منفی 16.97% و -11.76% است. هوندا با صادرات 23422 دستگاهی در ماه اکتبر در رتبه سوم این فهرست قرار دارد. سهم صادرات 8.89 درصد است. هر دو رقم سالانه و ماهانه به ترتیب 37.68- و 20.97- درصد کاهش یافته اند.

باجاج همچنان بر صادرات با سهم بازار 51.51 درصد تسلط دارد. در مهرماه یک میلیون و 35 هزار و 772 دستگاه صادر شد که این رقم در مهرماه سال گذشته یک میلیون و 92 هزار و 565 دستگاه بود. رشد صادرات سالانه 29.49- درصد کاهش یافته است. رشد صادرات باجاج 23/8 درصد در مقایسه با 1,25,443 واحد در سپتامبر 2022 است.

فروش دو چرخ اكتبر 2022 - مجموع
فروش دو چرخ در اکتبر 2022 – کل

سوزوکی با فروش 69634 دستگاهی در ماه اکتبر در رده ششم قرار دارد. رشد سالانه 22.63 درصد در مقایسه با فروش 56785 واحدی در اکتبر سال گذشته است. سهم بازار 4.65 درصد است. رشد شرکت سوزوکی در مقایسه با فروش 72012 دستگاهی در سپتامبر 2022 به میزان -3.30 درصد کاهش یافته است.

صادرات دو چرخ در اکتبر 2022

Hero MotoCorp با فروش 4,42,825 دستگاه در ماه اکتبر در بازار داخلی پیشتاز است. رشد سالانه در مقایسه با 5,27,779 دستگاه در اکتبر سال گذشته به میزان -16.10 درصد کاهش یافته است. سهم بازار 29.58 درصد است. رشد Hero MoM در مقایسه با فروش 5,07,690 واحدی در سپتامبر 2022 به میزان -12.78 درصد کاهش یافته است.