فروش موتور سیکلت 350 سی سی آوریل 2023 – کلاسیک، گلوله، CB350، جاوا، یزدی

ش،تن سنگر سلطنتی انفیلد هوندا CB 350 بود. فروش در ماه گذشته به 3013 دستگاه کاهش یافت که 5.96 درصد نسبت به 3204 دستگاه در آوریل 2022 کاهش یافت. فروش MoM با رشد 12 درصدی نسبت به 3374 دستگاه در مارس 2023 بهتر بود.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی آوریل 2023
فروش موتور سیکلت 350 سی سی آوریل 2023
Hunter 350 با فروش 15799 دستگاهی در ماه گذشته در رتبه بعدی لیست قرار گرفت. این یک رشد 45.96 درصدی در ماه مارس از 10824 دستگاه فروخته شده در مارس 2023 بود. Bullet 350 رشد سالانه 11.79 درصدی را ثبت کرد و در آوریل 2023 به 8399 واحد رسید که از 7513 دستگاه در آوریل 2022 بیشتر بود. این کاهش 2 درصدی در فروش ماهانه بود. از 8595 دستگاه فروخته شده در مارس 2023. سهم بازار از 14.41 درصد در مارس 2023 به 12.42 درصد در ماه گذشته کاهش یافت.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی آوریل 2023
فروش موتور سیکلت 350 سی سی آوریل 2023

فروش موتور سیکلت در بخش 350 سی سی در آوریل 2023 نسبت به سال قبل 21.78 درصد افزایش یافت، در حالی که رشد ماهانه 13.44 درصدی داشت. این RE Cl،ic بود که علیرغم کاهش سالانه در رتبه نخست ج، فروش قرار گرفت، در حالی که Hunter 350 که اخیراً راه اندازی شد نیز به فروش کمک کرد.

یکی دیگر از دوچرخه های 350 سی سی از رویال انفیلد که در لیست قرار گرفت، Electra 350 بود. با این حال، فروش از 3918 دستگاه در آوریل 2022 به 3779 دستگاه در آوریل 2023 کاهش یافت که مربوط به کاهش 3.55 درصدی نسبت به سال قبل بود. عملکرد فروش MoM با رشد 12 درصدی نسبت به 3374 دستگاه در مارس 2023 بهتر بود.

هوندا CB 350 فروش جوا یزدی آوریل 2023

جاوا / محدوده یزدی (،ده فروشی) هم از نظر فروش سالانه و هم از نظر فروش مادری در رتبه قرمز قرار گرفت. فروش در آوریل 2023 با 38.84 درصد کاهش به 2274 دستگاه در آوریل 2023 از 3718 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 رسید در حالی که فروش MoM 30.10 درصد در مقایسه با 3252 دستگاه در مارس 2023 کاهش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/350cc-motorcycle-sales-april-2023-cl،ic-bullet-12469967.html

مجموع فروش در این بخش در آوریل 2023 به 67,643 دستگاه رسید که 21.78 درصد از 55,545 دستگاه در آوریل 2022 بیشتر بود. فروش MoM از 59,627 دستگاه در مارس 2023 13.44 درصد بهبود یافت. RE Cl،ics با فروش 7 در شماره 1 1 بود. واحدها در آوریل 2023، کاهش 17.79 درصدی نسبت به 32575 دستگاه در آوریل 2022. عملکرد فروش MoM با رشد 9.46 درصدی نسبت به 24466 دستگاه در مارس 2023 بهتر بود. RE Cl،ic 350 دارای 39.59 درصد سهم بازار است.

قرار است با هارلی دیویدسون 420 سی سی جدید رقابتی در این بخش وجود داشته باشد. در اوا، سال جاری برای راه اندازی آماده می شود. همچنین موتورسیکلت Bajaj-Triumph برای عرضه در ماه آینده برنامه ریزی شده است. همچنین 13 موتورسیکلت برای عرضه توسط Royal Enfield Motorcycles در رده های مختلف برنامه ریزی شده است که از این میان 2 موتور در بخش 350 سی سی وجود خواهد داشت.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی آوریل 2023

این RE Meteor بود که رشد خوبی در ماه گذشته داشت. فروش با 64.57 درصد سالانه و 22.23 درصد در ماه آوریل به 7598 دستگاه در آوریل 2023 بهبود یافت. در آوریل 2022 و مارس 2023 به ترتیب 4617 دستگاه و 6211 دستگاه فروخته شد.

جدید رویال انفیلد Meteor 350
جدید رویال انفیلد Meteor 350

بخش 350 سی سی فروش 60000 تا 70000 دستگاه در ماه را به خود اختصاص می دهد و مدل های Royal Enfield 90 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند.