فروش موتور سیکلت 350 سی سی اکتبر 2022

در حالی که RE بر این بخش تسلط دارد، فروش ک،یک 350 به تنهایی بیش از 40 درصد از فروش بخش را تشکیل می دهد. فروش MoM نیز از 27571 دستگاه افزایش یافت. افزایش حجم با 15.31 درصد رشد به 4220 واحد رسید.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی اکتبر 2022

جدیدترین پیشنهاد سازنده Hunter 350 موفقیت فروش را از کلمه go گزارش کرده است. فروش در ماه گذشته فقط 15.5 هزار واحد برای بیش از 20 درصد از سهم بخش بود. فروش MoM از 17118 دستگاه 10 درصد کاهش یافت. کاهش حجم به 1673 واحد رسید.

فروش ،ده فروشی جاوا یزدی از 2621 واحد 3496 واحد گزارش شده است. افزایش حجم با رشد 33.38 درصدی به 875 واحد رسید. فروش MoM با افزایش 24.28 درصدی به 683 واحد رسید. فروش از 2.8 هزار واحد افزایش یافت. ماه گذشته حجم کل بخش 350 سی سی نزدیک به 80 هزار دستگاه بود. سگمنت 350 سی سی همچنان بر روی محصولات عصر جدید توسعه می یابد. این مجموعه همچنان از عرضه به موقع محصولات جدید بهره مند می شود.


منبع: https://www.rushlane.com/350cc-motorcycle-sales-oct-2022-cl،ic-،ter-12453324.html

فروش Meteor 350 با رشد 31.87 درصدی در 10353 واحد گزارش شده است. فروش سالانه از 7851 واحد به 2.5 هزار واحد افزایش حجم افزایش یافته است. فروش MoM اندکی کاهش یافت و از 10840 دستگاه کاهش یافت. کاهش حجم 487 واحدی با 4.49 درصد کاهش گزارش شد.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی اکتبر 2022 در مقابل اکتبر 2021 (سال)
فروش موتور سیکلت 350 سی سی اکتبر 2022 در مقابل اکتبر 2021 (سال)

مثل همیشه، بخش 350 سی سی همچنان جذاب ترین و مهم ترین زمین بازی برای رویال انفیلد است. برای اکتبر 2022، عمده فروشی ک،یک 350 با 31791 واحد پیشتاز بود که نسبت به سال گذشته 19728 واحد افزایش داشت. افزایش حجم کمی بیش از 12 هزار واحد با 61.15 درصد رشد بود.

با در نظر گرفتن اختلالات اخیر در صنعت خودرو به دلیل قرنطینه طول، مدت در زمان کووید-19، فروش در ماه های اخیر شروع به افزایش یافته است. این تا حدی به فروش پایه پایین در سال 2020 و برای چند ماه در سال 2021 نسبت داده می شود.

فروش هوندا CB 350

فروش Bullet 350 از 5.822 دستگاه به 8755 دستگاه رسیده است. افزایش حجم فقط 3k واحد بود. فروش الکترا 350 از 2246 دستگاه به 4575 دستگاه افزایش یافت. افزایش حجم به 2933 واحد رسید. با آن، Electra 350 فروش CB 350 را کمتر از 100 دستگاه کاهش داد. افزایش فروش MoM از 4174 دستگاه به 9.61 درصد رسید. افزایش حجم به 401 واحد رسید.

فروش هوندا CB 350 در ماه گذشته 4491 دستگاه گزارش شد که نسبت به 7152 دستگاه کاهش داشت. کاهش حجم با بیش از یک سوم کاهش حجم به 2661 واحد رسید. رشد فروش moM 12.84 درصد گزارش شده است که در مقایسه با کمتر از 4k واحد افزایش یافته است. افزایش حجم به 511 واحد رسید.

فروش موتور سیکلت 350 سی سی اکتبر 2022 در مقابل سپتامبر 2022 (MoM)
فروش موتور سیکلت 350 سی سی اکتبر 2022 در مقابل سپتامبر 2022 (MoM)

طیف رشد رویال انفیلد همچنان شاهد سهم عمده ک،یک 350 است. بیش از 40 درصد از فروش در اکتبر 2022 را به خود اختصاص داده است

رویال انفیلد شهاب 350
رویال انفیلد شهاب 350