فروش موتور TVS آوریل 2023

فروش اسکوتر برقی نیز در سال 338.52 درصد افزایش یافته است. اسکوتر برقی iQube در این بخش فروش 6227 دستگاهی را به ثبت رساند که از تنها 1420 دستگاه در آوریل 2022 به فروش رسید. با توجه به این افزایش تقاضا، شرکت تولید این اسکوتر برقی را از می 2023 افزایش خواهد داد. 15,364 دستگاه در مارس 2023 فروخته شد که مربوط به کاهش 9,137 واحدی بود.

فروش موتور TVS آوریل 2023
فروش موتور TVS آوریل 2023

مجموع فروش 3 وات به دلیل صادرات کمتر در ماه گذشته به 11438 دستگاه کاهش یافت که 25.17 درصد از 15286 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 کاهش یافت در حالی که فروش MoM در مقایسه با 9593 دستگاه در مارس 2023 19.23 درصد بهبود یافت. فروش داخلی 2+3 افزایش یافت. با 28.95 درصد به 2،34،561 واحد بر اساس سالانه، اما 3.12 درصد نسبت به فروش 2،42،115 دستگاه در مارس 2023 کاهش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-motor-sales-april-2023-domestic-grows-exports-decline-12468448.html

مجموع فروش (داخلی + صادرات – 2 وات و 3 وات) در ماه گذشته به 3,06,224 دستگاه رسید که 3.70 درصد نسبت به 2,95,308 دستگاه در آوریل 2022 بیشتر از 2,95,308 دستگاه در آوریل 2022 بود. این رشد 10,916 واحدی بود. با این حال، کاهش 3.45 درصدی در ماهانه در فروش (کل 2 + 3 وات) از 3،17،152 دستگاه فروخته شده در مارس 2023 که مربوط به کاهش حجم 10،928 دستگاه بود.

TVS 2W فروش آوریل 2023

با در نظر گرفتن فروش موتورسیکلت، رشد سالانه 9.59 درصدی به 1،52،365 دستگاه در آوریل 2023 رسید که از 1،39،027 دستگاه در آوریل 2022 به فروش رسید. سهم موتورسیکلت ها 51.69 درصد است. فروش MoM نیز با 7.87 درصد رشد نسبت به 141250 دستگاه در مارس 2023 که درصد سهم به 45.93 رسید، نتایج مثبتی را شاهد بود. فروش اسکوتر نیز در سال گذشته افزایش یافت و به 1,07,496 دستگاه رسید که 5.17 درصد از 1,02,209 دستگاه در آوریل 2022 بیشتر بود. با این حال، فروش MoM از 1,28,817 دستگاه در مارس 2023 16.55 درصد کاهش یافت.

مجموع فروش داخلی 2 وات 29.02 درصد در سال گذشته افزایش یافت، اما با 3.25 درصد کاهش در ماه آوریل به 2،32،956 دستگاه در آوریل 2023 رسید. در آوریل 2022، 1،80،553 دستگاه فروخته شد، اما در مارس 2023، مجموع فروش داخلی 2 وات به 280 دستگاه رسید. . از سوی دیگر، صادرات 2 وات هم از نظر محموله های سالانه و هم از نظر صادرات افت کرد.

فروش داخلی سه چرخ با 19.07 درصد بهبود در سال به 1605 دستگاه از 1348 دستگاه در آوریل 2022 با سهم 14.03 درصدی در این لیست رسیده است. همچنین رشد 20.22 درصدی در ماه مارس از 1335 واحد فروخته شده در مارس 2022 زم، که سهم آن به 13.92 درصد رسیده بود، بود. ارقام صادرات 3 وات بر اساس سالانه 29.45 درصد کاهش یافت و به 9833 دستگاه در آوریل 2023 از 13938 دستگاه فروخته شده در آوریل 2022 رسید. این امر منجر به کاهش رشد 4105 واحدی شد. صادرات MoM از 8258 دستگاه در مارس 2023 19.07 درصد رشد کرد. صادرات TVS Motor 3W سهم 85.97 درصدی دارد.

صادرات با 37.85 درصد کاهش در سال 2022 به 61830 دستگاه از 99489 دستگاه در آوریل 2022 رسید. بر اساس ماهانه، رشد 7.41 درصدی نسبت به 66779 دستگاه در مارس 2023 کاهش یافت. این میزان فروش کل 2 وات در 4، 78، 2 وات را به 72 دستگاه رساند. در سال 2023، 5.27 درصد افزایش نسبت به فروش 2،80،022 دستگاه در آوریل 2022، اما کاهش 4.15 درصدی نسبت به فروش 3،07،559 دستگاه در مارس 2023.

فروش موتور TVS آوریل 2023
فروش موتور TVS آوریل 2023

فروش و صادرات TVS 3W آوریل 2023

TVS Apache 310 فروش آوریل 2023
تصویر – Bharat TVS

تولید و فروش موتورهای تی وی اس دو چرخ ممتاز به دلیل تغییر AIS156 و کمبود نیمه هادی ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

افت فروش سالانه و مادری در مورد موتور سیکلت TVS XL100 مشاهده شد. فروش به 34925 دستگاه در آوریل 2023 کاهش یافت که 9.95 درصد نسبت به 38786 دستگاه در آوریل 2022 کاهش داشت. همچنین در مقایسه با 37492 دستگاه در مارس 2023، 6.85 درصد کمتر بود.

فروش موتور TVS آوریل 2023
فروش موتور TVS آوریل 2023

فروش TVS Motor Limited نسبت به سال قبل 3.70 درصد افزایش یافت در حالی که فروش MoM در آوریل 2023 3.45 درصد کاهش یافت. TVS iQube شاهد تقاضای فوق العاده ای بوده است و فروش این اسکوتر برقی به یک نقطه عطف فروش به 1 میلیون دستگاه رسیده است.