فروش هوندا 2W می 2023

با تجزیه و تحلیل سهم بازار در آوریل 2023، فروش داخلی هوندا 90.27 درصد سهم غالب را داشت و صادرات تنها 9.73 درصد در فروش کلی سهم داشت. با این حال، ارقام کاهش فروش هم برای بازارهای داخلی و هم برای بازارهای صادراتی نشان دهنده فضای تجاری چالش برانگیز هوندا در این دوره است.

مقایسه ماه به ماه نشان‌دهنده نرخ رشد منفی است که نشان‌دهنده فضای تجاری چالش برانگیز هوندا در این دوره است.


منبع: https://www.rushlane.com/،nda-2w-may-2023-sales-decline-12471150.html

این روند نزولی نشان می دهد که هوندا هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای بین المللی با چالش هایی روبرو بوده است. با بررسی توزیع سهم بازار فروش در ماه می 2023، مانند همیشه، فروش داخلی با 94.46 درصد از کل فروش، جایگاه غالب را داشت.

فروش هوندا 2W می 2023
فروش هوندا 2W می 2023

فروش دو چرخ هوندا غواصی کنید: ترن هوایی مه 2023

هوندا اکتیوا جدید
هوندا اکتیوا جدید

Honda 2W May 2023 Sales Shake Up – Mayhem in Numbers is a Rollercoaster Ride

سهم فروش بازار صادراتی به طور قابل توجهی کمتر است و تنها 5.54 درصد از کل فروش هوندا را به خود اختصاص داده است. این تضاد آشکار وابستگی شدید شرکت به بازار داخلی را نشان می دهد که در صورت کاهش تقاضای داخلی می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد.

تجزیه و تحلیل درصد رشد سال به سال روند منفی را نشان می دهد. فروش داخلی شاهد کاهش -3.02 درصدی بود. صادرات در ماه می 2023 نسبت به می 2022 کاهش قابل توجهی 43.58- درصدی را تجربه کرد.

در می 2023، فروش دو چرخ هوندا کاهش یافت. فروش داخلی 3,11,144 دستگاه بود. صادرات 18249 واحد بوده که در مجموع 329393 واحد بوده است. یک سال قبل، در ماه می 2022، فروش داخلی کمی بالاتر بود و به 320844 دستگاه رسید، در حالی که صادرات 32344 دستگاه بود. که در مجموع به 353188 واحد رسید.

با تغییر تمرکز بر عملکرد ماه به ماه، با مقایسه فروش هوندا 2W می 2023 با آوریل 2023، هوندا کاهش فروش داخلی و صادراتی را تجربه کرد. فروش داخلی با کاهش منفی 27 هزار و 145 واحدی، صادرات با کاهش منفی 18 هزار و 209 واحدی مواجه شد که در نتیجه کاهش کلی 45 هزار و 354 واحدی را به همراه داشت. این نشان دهنده نرخ رشد منفی -8.02 درصدی بر اساس ماه به ماه است.

ضرب وشتم در ماه مه: فروش با جاده ص،ه ای مواجه می شود

این نشان دهنده کاهش فروش هوندا 2W در می 2023 نسبت به سال قبل است. با اختلاف 9700- واحد در داخل و 14095- واحد در صادرات که در مجموع کاهش 23795- واحدی را به همراه داشت.

رکود فروش می 2023: دو چرخه هوندا با شانس مبارزه می کنند