فروش KTM هند آگوست 2022

حتی زم، که فروش KTM در بازارهای داخلی نسبت به سال گذشته کاهشی جزئی داشت، فروش و صادرات مادران به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

فروش KTM Duke 250 اوت 2022
تصویر – یو رایدر

فروش KTM 200 و 250 به ترتیب 30.90 درصد و 4.09 درصد بر اساس سالانه افزایش یافت و با 14.30 درصد و 24.28 درصد در ماه اوت 2022 به 3940 دستگاه و 2365 دستگاه فروخته شد. فروش از 757 واحد در آگوست 2021 در حالی که فروش MoM 129.28 درصد از 1024 واحد در جولای 2022 بهبود یافته است.


منبع: https://www.rushlane.com/ktm-india-sales-aug-2022-duke-rc-125-200-adv-12449868.html

فروش KTM 250 (Duke + ADV) با 2.70 درصد کاهش در سال به 1405 دستگاه از 1444 دستگاه در آگوست 2022 رسید در حالی که فروش MoM 65.88 درصد از 847 دستگاه فروخته شده در ژوئیه 2022 بهبود یافت. درصد سهم از 28.60 میلیون میلیون درصد افزایش یافت.

مجموع فروش KTM هند به ترتیب 82.83 درصد و 24.59 درصد نسبت به سال قبل و در ماه افزایش یافت. فروش در آگوست 2022 از 7199 دستگاه در آگوست 2021 به 13162 دستگاه رسید در حالی که در جولای 2022 این شرکت در مجموع 10564 دستگاه فروخته بود. این KTM 390 بود که با 4502 دستگاه بیشترین فروش را داشت که 288.10 درصد نسبت به 1160 دستگاه در آگوست 2021 افزایش داشت در حالی که فروش MoM از 4190 دستگاه در جولای 2022 7.45 درصد رشد داشت.

KTM India Total (فروش + صادرات) اوت 2022
KTM India Total (فروش + صادرات) اوت 2022

KTM 200 هم بر اساس سالانه (38.99 درصد) و هم بر اساس MoM (18.64 درصد) در آگوست 2022 صادرات بالاتری را تجربه کرد و به 2183 واحد رسید. در آگوست 2021 و ژوئیه 2022 به ترتیب 1582 دستگاه و 1840 دستگاه ارسال شده است. صادرات KTM 125 در ماه گذشته به 2092 واحد رسید که منجر به رشد 107.13 درصدی در ماه گذشته از 1010 دستگاه فروخته شده در ژوئیه 2022 شد. 1056 دستگاه در جولای 2022 فروخته شد.

KTM India Total Aug 2022

KTM هند موتورسیکلت ها را در سه سبک بدنه می فروشد. اینها عبارتند از RC که ورزش محور است، Duke – مجموعه ای از دوچرخه های خیاب، و محدوده Adventure. این دوچرخه ها با موتورهایی در محدوده 125-373 سی سی کار می کنند و هر کدام طرفداران مشخصی در بازارهای داخلی و صادراتی پیدا کرده اند.

در بازار صادراتی، فروش KTM با رشد 216.98 درصدی نسبت به 2810 دستگاه در آگوست 2021 به 8907 واحد رسید. فروش MoM نیز 17.17 درصد از 7602 دستگاه در جولای 2022 بیشتر بود. این KTM 390 بود که بیشترین صادرات را داشت. 3672 دستگاه در ماه گذشته ارسال شد که 818 درصد در مقایسه با تنها 400 دستگاه صادر شده در آگوست 2021 افزایش یافت. با این حال صادرات MoM نسبت به 3696 دستگاه در جولای 2022 به میزان 0.65 درصد کاهش یافت.

صادرات KTM هند اوت 2022
صادرات KTM هند اوت 2022

اما 390 (ADV + Duke + RC) شاهد رشد 9.21 درصدی در سال به 830 دستگاه در ماه گذشته از 760 دستگاه فروخته شده در آگوست 2021 بود در حالی که فروش MoM 68.02 درصد از 494 دستگاه فروخته شده در ژوئیه 2022 بیشتر بود. KTM 125cc در بازار وجود داشت. پایین ج، فروش داخلی با فروش 263 دستگاه در ماه گذشته، کاهش 65.26 درصدی نسبت به 757 دستگاه فروخته شده در آگوست 2021 در حالی که فروش MoM نسبت به 14 دستگاه فروخته شده در جولای 2022 به میزان قابل توجهی 1778.57 درصد رشد کرد.

صادرات KTM هند اوت 2022

KTM اخیراً طیف دوک خود را با طرح‌های رنگی جدید به‌روزرس، کرده است که هر کدام متمایز از خط دوک هستند، در حالی که این شرکت می‌تواند RC 390 و RC 200 را در رنگ‌های کارخانه MotoGP در ماه اکتبر، درست قبل از فصل جشن معرفی کند.

فروش داخلی KTM آگوست 2022

فروش KTM در بازارهای داخلی در آگوست 2022 به 4255 واحد رسید که 3.05 درصد نسبت به 4389 دستگاه در آگوست 2021 کاهش داشت. این کاهش 134 واحدی بود. با این حال، فروش از 2962 دستگاه در ژوئیه 2022، 43.65 درصد بر اساس ماهانه بهبود یافته است.

مدل‌های KTM 200 (Duke + RC) با فروش 1757 دستگاهی در ماه گذشته در صدر ج، فروش قرار گرفتند که 23.04 درصد نسبت به 1428 دستگاه در آگوست 2022 افزایش داشت. درصد سهم 41.29 درصد بود. فروش MoM از 1607 دستگاه در جولای 2022 که سهم آن 54.25 درصد بود، 9.33 درصد رشد کرد.

فروش KTM هند آگوست 2022
فروش KTM هند آگوست 2022