فروش KTM هند در اکتبر 2022

حجم از دست رفته در سال 694 وسیله نقلیه و حجم افزایش یافته MoM 32 وسیله نقلیه بود. با 48.03 درصد، سری 200 تقریباً نیمی از فروش داخلی KTM را در اختیار دارد. سری KTM 250 2187 دوچرخه فروخت و 88.21 درصد رشد سالانه و 1.25 درصد رشد ماهانه را ثبت کرد. حجم به دست آمده توسط 250 سری از موتور سیکلت ها 1025 دوچرخه در سال و 27 دوچرخه MoM است. سری 390 1250 دستگاه فروخت و 6.75 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و 17 درصد از دست داد.

فروش KTM اکتبر 2022

سری KTM 390 2558 دستگاه، سری 250 2414 دستگاه و سری 125 978 دستگاه در ماه گذشته فروخته شدند. تجزیه و تحلیل سالانه نشان داد که 390 رشد 10.02٪، 250 رشد 59.87٪ و 125 رشد 887.88٪ در فروش داشتند. تجزیه و تحلیل MoM نشان داد که 390 31.16 درصد کاهش، 250 کاهش 11.61 درصد و 125 کاهش 40.51 درصد در فروش داشتند.

سری 200 به طور کامل به همراه سری 250 قرمز شد. ارقام برای سری های 200 و 250 به ترتیب 1036 و 227 واحد بود. سالانه، سری های 200 و 250 نسبت به سال قبل 6.07 درصد و 34.77 درصد کاهش صادرات داشته اند. و MoM، KTM 200 و KTM 250 در مقایسه با آمار یک ماه قبل، 45.47 درصد و 60.25 درصد کاهش صادرات را ثبت ،د.

فروش KTM اکتبر 2022 - صادرات
فروش KTM اکتبر 2022 – صادرات

فروش KTM اکتبر 2022 رشد مثبت کلی را در بازار داخلی نشان داد و شاهد رشد سالانه و کاهش صادرات در سال گذشته بود.

فروش KTM اکتبر 2022 - داخلی
KTM 250 Duke

در نهایت، سری baby 125 KTM توانست 894 دستگاه بفروشد و 821.65 درصد رشد سالانه را در مقایسه با فروش 97 دستگاهی در سال گذشته و 34.23 درصد رشد MoM در مقابل 666 واحد فروش یک ماه پیش را به ثبت رساند. فروش داخلی KTM در مجموع به 8333 دستگاه رسید و 16.94 درصد سالانه و 0.37 درصد در سال افزایش یافت. افزایش حجم سالانه 1207 وسیله نقلیه و 31 وسیله نقلیه ماهانه بود.

در فروش داخلی، KTM بسیار خوب عمل می کند و در پس زمینه خود در سبزها سقوط می کند. پلت فرم 200 سی سی که شامل 200 دوک و RC 200 است در صدر ج، قرار گرفت. سری KTM 200 در ماه گذشته 4002 دستگاه خودرو فروخت. در مقایسه با 4696 خودروی فروخته شده در سال گذشته و 3970 خودروی فروخته شده در ماه قبل، سری 200 شاهد کاهش 14.78 درصدی نسبت به سال قبل و 0.81 درصد رشد ماهانه بود.

کل فروش KTM (صادرات داخلی + صادرات) در اکتبر 2022 به 10,988 دستگاه رسید. در مقایسه با 9,733 دستگاه فروخته شده در اکتبر 2021 و 13,961 دستگاه در سپتامبر 2022، کل فروش KTM 12.89% در ماه 2021 رشد کرد و 12.89% کاهش یافت و 3 ماهه سال گذشته کاهش یافت.


منبع: https://www.rushlane.com/ktm-india-sales-oct-2022-duke-rc-125-200-250-390-adv-12453400.html

در صادرات، موتورسیکلت های سری 390 مانند RC 390، 390 Duke و 390 Adventure در راک استار هستند. با حمل 1308 دستگاه، سری 390 نسبت به 1154 دستگاه در سال گذشته 13.34 درصد رشد سالانه را ثبت کرد و نسبت به 2210 دستگاه یک ماه قبل از آن 40.81 درصد کاهش یافت. سری 390 49.27 درصد از صادرات KTM را به خود اختصاص داده است.

فروش KTM اکتبر 2022 - داخلی
فروش KTM اکتبر 2022 – داخلی

با تنها 2 وسیله نقلیه ارسال شده در سال گذشته، سری 125 با فروش 84 دوچرخه 4100 درصد رشد سالانه را به ثبت رساند. تجزیه و تحلیل MoM نشان داد که سری 125 91.41 درصد از صادرات را از دست داده است. صادرات KTM در مجموع به 2655 واحد رسید و با ثبت 1.84 درصد رشد سالانه نسبت به سال گذشته به سختی توانست از خود پیشی بگیرد و صادرات نیز 53.08 درصد کاهش یافت.

فروش تجمعی KTM هند

وقتی تجزیه و تحلیل سالانه در نظر گرفته می شود، به جز سری KTM 200، بقیه رشد مثبت از جمله کل را نشان می دهند. در تجزیه و تحلیل MoM، پس زمینه KTM کاملاً قرمز رنگ شده است. سری KTM 200 5038 وسیله نقلیه فروخت و فروش 13.12 درصد نسبت به سال قبل و 14.17 درصد سالانه کاهش یافت و 45.85 درصد از کل فروش KTM را به خود اختصاص داد.

فروش KTM اکتبر 2022 - کل
فروش KTM اکتبر 2022 – کل