فروپاشی فروش TVS مارس 2023 – مشتری، آپاچی، انتورک، iQube، XL 100

TVS همچنین فروش سالانه Sport (13158 دستگاه) و Pep+ (8330 دستگاه) را به ترتیب 14.06 درصد و 38.28 درصد افزایش داده است. با این حال، پس از آن، هر یک از مدل ها فروش کمتری را تجربه ،د. فروش Radeon با 14.39 درصد کاهش به 8186 دستگاه رسید در حالی که فروش Zest با 35.66 درصد کاهش به 3201 دستگاه رسید. فروش Star City با 66.31 درصد کاهش به 1931 دستگاه و RR310 با 13.68 درصد کاهش به 410 دستگاه در مارس 2023 رسید.

TVS فروش داخلی 2W - مارس 2023
TVS فروش داخلی 2W – مارس 2023

صادرات TVS در مارس 2023 کاهش یافت

تی وی اس ژوپیتر پرفروش ترین مدل این شرکت در بازارهای داخلی بود. فروش از 55813 واحد در مارس 2022 با 5.48 درصد افزایش به 58874 واحد در مارس 2023 رسید. TVS Jupiter همچنین دومین اسکوتر پرفروش سال مالی 2023 پس از هوندا اکتیوا با فروش 7,29,546 دستگاه در سال مالی 2023 بود.

فروپاشی فروش TVS مارس 2023 – مشتری شماره 1

تی وی اس آپاچی 160 جدید
تی وی اس آپاچی 160 جدید

TVS رشد سالانه در فروش داخلی دو چرخ در مارس 2023 ثبت کرده است در حالی که صادرات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

صادرات TVS Wego به 1262 دستگاه رسید در حالی که ویکتور همچنین رشد سالانه 133.33 درصدی را ثبت کرد و از 480 دستگاه در مارس 2022 به 1120 دستگاه رسید. مارس 2022.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-sales-breakup-march-2023-jupiter-apache-ntorq-12467960.html

شرکت تی وی اس موتور در مارس 2023 رشد 4.76 درصدی را در فروش دو چرخ (داخلی + صادرات) به ثبت رساند. فروش کل از 2,90,810 دستگاه در مارس 2022 به 3,05,371 دستگاه در مارس 2023 افزایش یافت. این TVS Jupiter بود که پیدا کرد. بیشترین تقاضا در بازارهای داخلی در حالی که ستاره شهر 125 بود که فهرست صادرات را در اختیار داشت. در مارس 2023 در مجموع 2,40,780 دستگاه فروخته شد که مربوط به رشد 22.25 درصدی سالانه در مقایسه با 1,96,956 واحد در مارس 2022 بود. این رشد 43,824 واحدی بود.

در رتبه دوم، موپد TVS XL100 با افت فروش 2.22 درصدی نسبت به 37649 دستگاه در مارس 2022 به 36814 دستگاه در مارس 2023 رسید. از 27439 دستگاه فروخته شده در ماه مشابه سال قبل. این یک رشد سالانه 155.62 درصدی برای TVS Raider بود که شرکت از 12128 دستگاه در مارس 2022، 31002 دستگاه در مارس 2023 فروخت. این تفاوت 18874 واحدی بود و Raider دارای 12.88 درصد سهم در این لیست بود.

صادرات مشتری با سهم 14.14 درصدی به 9132 واحد رسید. پس از آن Ntorq با رشد سالانه 132.27 درصدی به 5370 دستگاه در مارس 2023 رسید که از 2312 دستگاه در مارس 2022 به فروش رسید. به ترتیب. صادرات Raider نیز با 52.20 درصد کاهش نسبت به 7000 واحد در مارس 2022 به 3346 واحد در مارس 2023 رسید.

TVS Exports 2W - مارس 2023
TVS Exports 2W – مارس 2023
فروش TVS Ntorq نیز با 14.52 درصد بهبود در سال به 27284 دستگاه در مارس 2023 رسید، اما بیشترین درصد رشد مربوط به TVS iQube بود که 754.03 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. فروش iQube در مارس 2023 از 1799 دستگاه فروخته شده در مارس 2022 به 15364 دستگاه رسید. این پنجمین ماه متوالی بود که iQube Electric فروش بالای 10000 دستگاه را به ثبت رساند.

TVS فروش داخلی 2W - مارس 2023
TVS فروش داخلی 2W – مارس 2023

صادرات در مارس 2023 با 31.18 درصد کاهش به 64591 واحد رسید که نسبت به 93854 واحد در مارس 2022 کاهش یافت. این کاهش رشد 29263 واحدی بود. این TVS Star City 125 بود که در مارس 2023 با 27136 دستگاه در صدر فهرست صادرات قرار گرفت که 22.92 درصد نسبت به 35206 واحد صادر شده در مارس 2022 کاهش داشت. Star City 125 در حال حاضر دارای 42.01 درصد سهم در این فهرست است.