قطع فروش یاماها اکتبر 2022

یاماها هند رشد سالانه و مادری در عمده فروشی های داخلی را برای اکتبر 2022 گزارش می دهد. صادرات 9.37 درصد کاهش یافت

یاماها R15 جدید
یاماها R15 جدید. تصویر – ولاگ های سامیر

صادرات کرا، 30 درصد کاهش یافت و از 2326 واحد به 1640 واحد کاهش یافت. صادرات MoM Crux از 3.4 هزار واحد کاهش یافت. کاهش حجم به 1768 واحد رسید. واحدهای صادراتی SZ از 1136 واحد به 1344 واحد افزایش یافت. افزایش حجم 208 واحد بود. صادرات MoM SZ از 1.9 هزار واحد کاهش یافت.

فروش یاماها در هند اکتبر 2022 در مقابل سپتامبر 2022 (مادر ماه)
فروش یاماها در هند اکتبر 2022 در مقابل سپتامبر 2022 (مادر ماه)

یاماها موتور هند فروش عمده داخلی را در اکتبر 2022 به 61691 دستگاه گزارش کرد. رشد سالانه 7.15 درصد از 57573 دستگاه افزایش یافت. افزایش حجم به 4118 واحد رسید. فروش MoM از 56939 دستگاه افزایش یافت. افزایش حجم با 8.35 درصد رشد به 4752 واحد رسید.

بالاترین حجم آن، FZ، 20440 دستگاه در یک سوم کل عمده فروشی های داخلی را به خود اختصاص داد. افزایش حجم از 13404 واحد به 7 هزار واحد رسید. فروش MoM نسبتاً پایدار بود و از 20453 واحد به میزان اندکی کاهش یافت.

قطع فروش یاماها اکتبر 2022

تعداد FZ25 نصف شد و از 2068 واحد به 1044 واحد کاهش یافت. صادرات MoM از 1.3 هزار واحد کاهش یافت. صادرات R15 از 640 واحد به 924 واحد افزایش یافت. افزایش حجم به 284 واحد رسید. فروش سالوتو از 1000 دستگاه به 600 دستگاه کاهش یافت. اعداد MT15 در 160 واحد ثابت بودند. صادرات MoM از 25185 واحد 12.82 درصد کاهش یافت. کاهش حجم به 3229 واحد رسید.


منبع: https://www.rushlane.com/yamaha-sales-breakup-oct-2022-fz-r15-mt15-12453578.html

فروش RayZR 14 درصد کاهش یافت و به 11683 دستگاه رسید. فروش از 13601 واحد با کاهش 1.9 هزار واحدی کاهش یافت. فروش MoM از 8143 واحد به 3.5 هزار واحد افزایش حجم داشت. رشد فروش 43.47 درصد بود. فروش R15 در 10541 دستگاه از 10246 دستگاه ثابت ماند. فروش MoM 10.38 درصد از 9.5 هزار دستگاه افزایش یافته است. فروش Fascino از 13.5 هزار دستگاه به 10.5 هزار دستگاه کاهش یافت. کاهش حجم با کاهش 22 درصدی نزدیک به 3 هزار واحد بود. فروش MoM از 10348 دستگاه اندکی افزایش یافت.

صادرات با 9.37 درصد کاهش به 21956 واحد رسید. کاهش حجم از 24225 واحد به 2269 واحد رسید. FZ نه تنها بر عمده فروشی های داخلی تسلط دارد. این مدل بالاترین حجم صادرات تولید کننده خودرو نیز می باشد. صادرات با 1.24 درصد افزایش به 10735 درصد رسید که از 10603 واحد افزایش یافت. صادرات MoM نسبت به 10 هزار واحد 7.21 درصد افزایش یافت. افزایش حجم به 722 واحد رسید.

فروش MT15 از 6 هزار دستگاه به 8 هزار واحد افزایش یافت. افزایش حجم کمی بیش از 2 هزار واحد با رشد 33 درصدی گزارش شد. فروش MoM از 8.1 هزار واحد کمتر از یک درصد کاهش یافت. فروش FZ25 از 819 دستگاه به 489 دستگاه کاهش یافت. کاهش حجم با 40.29 درصد کاهش به 330 واحد رسید. فروش MoM از 343 دستگاه افزایش یافت.

فروش یاماها در هند اکتبر 2022 در مقابل اکتبر 2021 (سالانه)
فروش یاماها در هند اکتبر 2022 در مقابل اکتبر 2021 (سالانه)

صادرات YD125 بیش از دو برابر شد و از 1.8 هزار واحد به 3750 واحد افزایش یافت. صادرات MoM YD125 از 3.3 هزار واحد افزایش یافت. افزایش حجم با 13.64 درصد رشد به 450 واحد رسید. صادرات RayZR کمتر از نصف کاهش یافت و از 3766 واحد به 1759 واحد رسید. کاهش حجم کمی بیش از 2 هزار واحد بود.

صادرات مادر و سال گذشته کاهش می یابد