کاهش فروش باجاج در نوامبر 2022

رزومه ها در بازار داخلی فروش خود را با رشد 93 درصدی تقریباً دو برابر ،د. در حالی که صادرات نسبت به سال قبل 36 درصد کاهش یافت. YTD فروش رزومه Bajaj به 3,16,233 واحد رسید و تنها شاهد رشد 2 درصدی در سال بود. در مجموع، YTD فروش داخلی باجاج به 14,42,844 رسید که از 12,66,673 با رشد 14 درصدی در سال گذشته افزایش یافت. با این حال، کل صادرات 21 درصد کاهش یافت.

در مجموع، دو دیفرانسیل باجاج در ماه گذشته موفق به ثبت 2 میلیون و 62 هزار و 120 دستگاه شد که نسبت به سال گذشته 3 میلیون و 38 هزار و 473 دستگاه کاهش داشت. این منجر به کاهش 23 درصدی فروش خودروهای دو چرخ باجاج شد. پرفروش‌ترین خودروهای دو چرخ از باجاج خودرو عبارتند از: پولسار، پلاتینا، سی‌تی، دومینار، اونجر و همچنین اسکوتر برقی چتاک.

فروش باجاج نوامبر 2022

خودروهای تجاری در ماه گذشته 29226 دستگاه فروخته اند. در مقایسه با 13802 دستگاه فروخته شده در سال گذشته، باجاج فروش خودروهای تجاری خود را در بازار داخلی با رشد 112 درصدی سالانه بیش از دو برابر کرد. صادرات خودروهای تجاری همان میزان رشدی را که در بازار داخلی شاهد بودیم منع، نکرد.

فروش خودرو باجاج نوامبر 2022
فروش خودرو باجاج نوامبر 2022

تجزیه و تحلیل کل YTD باجاج 27,86,448 واحد در سال 2022 به دست می دهد. زم، که ارقام سال 2021 در نظر گرفته شد، با در نظر گرفتن صادرات داخلی و صادرات، 6 درصد کاهش در سال در کل فروش YTD باجاج مشاهده شد.


منبع: https://www.rushlane.com/bajaj-sales-nov-2022-decline-pulsar-platina-12454309.html

با ،یب دو وات و سی وی، بازار داخلی شاهد کاهش 4 درصدی و صادرات با افت 30 درصدی بود که به ترتیب به 152716 و 153836 واحد رسید. مجموع فروش باجاج به 3,06,552 رسید که در مقایسه با فروش 3,79,276 دستگاهی در سال قبل، 19 درصد کاهش نسبت به سال قبل داشت.

YTD Sales Bajaj Auto

در واقع، صادرات خودروهای تجاری از 27001 خودرو در نوامبر 2021 به تنها 15206 در ماه گذشته کاهش یافت. این باعث کاهش 44 درصدی فروش در سال گذشته است. در مجموع، رزومه Bajaj به 44,432 وسیله نقلیه رسید و در مقایسه با 40,803 وسیله نقلیه فروخته شده در یک سال قبل، Bajaj شاهد رشد 9 درصدی سالانه در CVها بود.

پس از فصل جشن، فروش باجاج در نوامبر 2022 نسبت به اعداد ثبت شده در نوامبر 2021 اندکی کاهش یافته است. با در نظر گرفتن 2 چرخ، فروش داخلی باجاج به 1,23,490 دستگاه رسید و در مقایسه با 1,44,953 دستگاه در سال گذشته، باجاج 15 درصد را ثبت کرد. کاهش سالانه در بازار داخلی

به جز فروش خودروهای تجاری در بازارهای داخلی، فروش باجاج برای نوامبر 2022 چیزی نیست که بتوان در مورد این شرکت نوشت.

Bajaj Pulsar NS200
Bajaj Pulsar NS200

تحلیل YTD باجاج زم، که به بازار داخلی دو چرخ مربوط می شود، رنگ سبز دارد. این نیز با رشد 8 درصدی در سال گذشته با 12,65,173 واحد در مجموع. با این حال، صادرات با کاهش 19 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد. در مجموع، 24,70,215 خودروی دو چرخ بین آوریل تا نوامبر 2022 از کارخانه باجاج خارج شدند که نسبت به سال 2021 7 درصد کاهش داشته است.

فروش خودرو باجاج YTD FY2022/23
فروش خودرو باجاج YTD FY2022/23

صادرات نتایج مشابهی را با بازار داخلی در رابطه با دو چرخ نشان داد. باجاج با 1,38,630 دستگاه 2 چرخ ارسال شده، 28 درصد کاهش نسبت به 1,93,520 دستگاه 2 چرخ در سال گذشته داشته است. لازم به ذکر است که صادرات باجاج در مورد خودروهای دو چرخ بیشتر از فروش داخلی آن است.