10 اسکوتر برتر ژانویه 2023

فروش Ather 450X با افزایش 394.88 درصدی نسبت به سال قبل به 14802 دستگاه در ژانویه 2023 رسید که از 2991 دستگاه در ژانویه 2022 بیشتر شد. این رشد 11811 واحدی بود. Ather در ژانویه 2023 به یک نقطه عطف بزرگ دست یافت و از تولید یک میلیون واحد پیشی گرفت. فروش TVS iQube نیز با 695.88 درصد افزایش نسبت به سال قبل از 1529 دستگاه در ژانویه 2022 به 12169 دستگاه رسید که به رشد 10640 واحدی مربوط می شود. همچنین نسبت به فروش 11071 دستگاهی در دسامبر 2022، رشد مادری داشته است.

10 اسکوتر فروش برتر ژانویه-23 ژانویه-22
1. هوندا اکتیو (-9%) 1,30,001 1,43,234
2. TVS Jupiter (+25%) 54,484 43,476
3. سوزوکی دسترسی (+8%) 45,497 42,148
4. TVS Ntorq (+15%) 24,362 21120
5. هوندا دیو (-33%) 18752 27,837
6. Ola (،ده فروشی) (+1550%) 18,245 1,106
7. Ather 450X (+395%) 14802 2991
8. سوزوکی بورگمن (+32%) 12504 9,504
9. TVS iQube (+696%) 12169 1,529
10. Hero of Destiny (+296%) 10,975 3,049
مجموع (+15%) 3,41,791 2,95,994

هوندا به رشد سالانه و مادری در فروش اسکوتر دیو اشاره کرده است. فروش به 18752 دستگاه در ماه گذشته کاهش یافت که 32.64 درصد نسبت به 27837 دستگاه در ژانویه 2022 کاهش داشت. در دسامبر 2022، شرکت 20615 دستگاه فروخته بود. درصد سهم نیز از 7.51 درصد در دسامبر 2022 به 5.49 درصد در ژانویه 2023 کاهش یافت.

10 اسکوتر برتر فروش ژانویه 2023
10 اسکوتر برتر فروش ژانویه 2023

اسکوترهای برقی – Ola S1، Ather 450X

Ola Electric فروش ،ده فروشی خود را در سال 1549.64 درصد افزایش داد. فروش که در ژانویه 2022 به 1106 دستگاه رسیده بود در ماه گذشته به 18245 دستگاه افزایش یافت. Ola S1 با میانگین فروش ماهانه 8914 دستگاه در صدر ج، فروش اسکوترهای برقی در سال گذشته قرار گرفت.

در پایین تر از شماره 8 خیابان سوزوکی بورگمن بود. فروش سالانه 31.57 درصد افزایش یافت و به 12504 دستگاه رسید، از 9504 دستگاه در ژانویه 2022. فهرست 10 اسکوتر برتر نیز شامل Destini بود که فروش آن 259.95 درصد در سال به 10975 دستگاه افزایش یافت که از 3049 دستگاه به 27،29 دستگاه در سال 29 به فروش رسید. رشد واحد حجم فروش MoM از 9123 دستگاه در دسامبر 2022 بیشتر بود.


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-s،s-jan-2023-activa-jupiter-ola-12461308.html

هوندا اکتیوا پرفروش‌ترین اسکوتر هند در ژانویه 2023 بود که با اختلاف زیادی از TVS Jupiter و Suzuki Access جلوتر بود.

اسکوتر برقی اولا
اسکوتر برقی اولا

سوزوکی ا،س با فروش 45497 دستگاه در ژانویه 2023 در رتبه بعدی قرار گرفت. این رشد 7.95 درصدی نسبت به فروش 42148 دستگاهی در ژانویه 2022 با رشد 3349 دستگاهی در سال بود. فروش TVS Ntorq با 15.35 درصد افزایش در سال به 24362 دستگاه رسید که از 21120 دستگاه در ژانویه 2022 به فروش رسید.

10 اسکوتر برتر فروش ژانویه 2023
10 اسکوتر برتر فروش ژانویه 2023

در شماره 2 TVS Jupiter با رشد فروش 25.32 درصدی سالانه بود. فروش در ماه گذشته به 54,484 دستگاه افزایش یافت، از 43,476 واحد در ژانویه 2022. این رشد 11,008 واحدی بود و مشتری سهم 15.94 درصدی را در این فهرست داشت. فروش MoM مشتری نیز به 39849 دستگاه در دسامبر 2022 افزایش یافت.

در ژانویه 2023 نیز، هوندا اکتیوا علیرغم گزارش کاهش رشد سالانه، به سلطنت خود در قلمرو اسکوترها ادامه داد. مجموع فروش اسکوتر Activa در ماه گذشته به 1,30,001 دستگاه رسید که نسبت به 1,43,234 دستگاه در ژانویه 2022 کاهش 9.24 درصدی نسبت به سال قبل داشت. به جز هوندا اکتیوا، هیچ اسکوتر دیگری در این لیست نتوانست از مرز فروش یک میلیون دستگاه عبور کند.

10 اسکوتر فروش برتر ژانویه 2023

وقتی به 10 فروش برتر اسکوتر در هند در ژانویه 2023 نگاه می کنیم و آنها را با فروش ژانویه 2022 مقایسه می کنیم، شاهد رشد قابل توجه 15.47 درصدی هستیم. مجموع فروش در ژانویه 2023 به 3,41,791 واحد رسید از 2,95,994 دستگاه در ژانویه 2022. این رشد 45,797 واحدی بود. هنگامی که بر اساس مادرانه مقایسه شد، فروش اسکوتر به طور قابل توجهی بیش از 2,74,335 دستگاه فروخته شده در دسامبر 2022 افزایش یافت.