10 موتورسیکلت برتر می 2023

باجاج پلاتینا در ماه می 2023 با افزایش فروش به 41154 دستگاه از 17336 دستگاه در می 2022 که با رشد 143.16 درصدی همراه بود، شاهد تقاضای برجسته بود. این رشد 24818 واحدی بود و پلاتینا سهم 4.88 درصدی در این فهرست را به خود اختصاص داد.

TVS Apache، Raider، RE Cl،ic 350، Hunter

رویال انفیلد نسل جدید 350 سی سی ک،یک
رویال انفیلد نسل جدید 350 سی سی ک،یک

Hero Splendor با فروش 3,42,536 دستگاه در می 2023 پرفروش ترین موتورسیکلت در هند باقی ماند.

فروش HF Deluxe با 14.32 درصد کاهش در سال 2023 به 1,09,100 دستگاه در ماه مه 2023 رسید که نسبت به 1,27,330 دستگاه در ماه مه 2022 کاهش یافت. همچنین کاهش فروش در مورد هوندا CB Shine با فروش 1,03,699 دستگاه مشاهده شد. ماه گذشته، از 1،19،765 واحد فروخته شده در می 2022.

TVS Apache و Raider هر کدام رشد قابل توجهی را در سال گذشته با 41955 واحد و 34440 واحد در ماه گذشته ثبت ،د. این به ویژه برای TVS Raider قابل توجه بود که فروش آن 9911 درصد از 344 دستگاه فروخته شده در می 2022 بهبود یافت. فروش MoM نیز از 31491 دستگاه در آوریل 2022 بهبود یافت.

خیر 10 موتورسیکلت برتر مه-23 مه-22 تفاوت درصد رشد سالانه
1 شکوه 3,42,536 2,62,249 80,287 30.61
2 تپاختر 1,28,403 69,241 59,162 85.44
3 HF Deluxe 1,09,100 1,27,330 -18230 -14.32
4 بدرخشید 1,03,699 1,19,765 -16,066 -13.41
5 پلاتین 42,154 17,336 24,818 143.16
6 آپاچی 41955 27,044 14911 55.14
7 مهاجم 34,440 344 34,096 9911.63
8 ک،یک 350 26350 29,959 -3609 -12.05
9 شکارچی 350 18869 0 18869
10 FZ 16919 15068 1,851 12.28
جمع 8,64,425 6,68,336 1,96,089 29.34

Hero Splendor با فروش 3,42,536 دستگاه در ماه مه 2023 در رتبه اول قرار گرفت که 30.61 درصد نسبت به 2,62,249 دستگاه در ماه مه 2022 بیشتر بود. این رشد 80,287 واحدی بود و Splendor سهم 39.63 درصدی در این فهرست را به خود اختصاص داد. .

یاماها FZ با فروش 16919 دستگاه در ماه گذشته در رتبه 10 قرار داشت که رشدی 12.28 درصدی نسبت به 15068 دستگاه در ماه می 2022 داشته است. مشکی مات در آوریل 2023. قیمت آن Rs. 1,21,400 (سابق).


منبع: https://www.rushlane.com/top-10-motorcycles-may-2023-splendor-puslar-raider-12472136.html

نمودار فروش هیچ تغییری در سفارش بالای خود مشاهده نکرد. این شرکت همچنان در راس آن ها مانند Hero Splendor و Bajaj Pulsar قرار داشت که با هم تقریباً 55 درصد از این لیست را به خود اختصاص دادند.

10 موتورسیکلت برتر می 2023
10 موتورسیکلت برتر می 2023

10 موتورسیکلت فروش برتر مه 2023

محدوده Bajaj Pulsar با فروش 1,28,403 دستگاه در ماه مه 2023، 85.44 درصد افزایش نسبت به 69,241 دستگاه در ماه مه 2022، در رتبه بعدی قرار گرفت. مربوط به رشد مادر

10 موتورسیکلت برتر می 2023
10 موتورسیکلت برتر می 2023

فهرست 10 فروش برتر موتورسیکلت، مجموع فروش 8,64,425 دستگاهی را در ماه مه 2023 به خود اختصاص داد که 29.34 درصد نسبت به فروش 6,68,336 دستگاهی در ماه مه 2022 افزایش داشت. این افزایش حجم 1,96,089 واحدی بود. همچنین در مقایسه با فروش 7,30,702 دستگاهی در آوریل 2023، رشد مادی داشت.

فروش RE Cl،ic 350 با کاهش 12.05 درصدی نسبت به 29959 دستگاه در ماه می 2023 به 26350 دستگاه در ماه می 2023 رسید در حالی که RE Hunter جدید با فروش 18869 دستگاه در ماه گذشته وارد لیست شد.