TVS e2W در 23 آگوست 2023 راه اندازی شد – می تواند اسکوتر الکترونیکی Creon باشد

TVS Creon در قالب مفهومی خود که در سال 2018 به نمایش گذاشته شد، باتری خوبی برای شتاب 80 کیلومتری و شتاب 0 تا 60 کیلومتر در ساعت در 5.1 ث،ه داشت.

پست TVS e2W در 23 آگوست 2023 راه اندازی شد – اسکوتر الکترونیکی Creon اولین بار در RushLane ظاهر شد.


منبع: https://www.rushlane.com/tvs-creon-electric-s،-launch-12473784.html